Ochrana osobných údajov |

Ochrana osobných údajov |

Údaje poskytnuté v tomto formulári budú spracúvané spoločnosťou LAUFEN SK s.r.o., podrobnosti o nej sa objavia nižšie:

Názov spoločnosti: LAUFEN SK s.r.o.
Adresa: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Tel.: +421 252 621 024
E-mail: gdpr@laufen.net


Vyššie uvedené údaje budú spracúvané na účely spracovania a manažovania požiadaviek, ktoré ste vytvorili cez našu webovú stránku a ak ste to povolili, na zasielanie marketingovej komunikácie, ktorá by vás mohla zaujímať. Právnym základom pre spracúvanie je poskytnutie požadovanej služby a pre reklamnú komunikáciu váš súhlas.

Získanie uvedených údajov je absolútne nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby. Inak nebude možné vytvoriť zákaznícky vzťah so spoločnosťou Laufen. Naopak, údaje týkajúce sa doručovania elektronickej marketingovej komunikácie nie sú nevyhnutné pre získanie uvedeného zmluvného vzťahu. O tom istom sa nebude robiť automatické rozhodnutie a spracúvanie údajov sa bude uskutočňovať v rámci Európskej únie. Len tie tretie strany, ktorým je spoločnosť LAUFEN SK s.r.o. zákonom zaviazaná poskytovať údaje, budú mať prístup k rovnakým údajom, ako aj tie spoločnosti, ktoré boli poverené internými manažérskymi službami spoločnosti.

Osobné údaje sa budú spracúvať len v čase, kedy je to nevyhnutné, prospešné a relevantné a v každom prípade počas obdobia, ktoré je zákonom požadované po ukončení zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu, sa budú údaje uchovávať výhradne na účely a počas obdobia nevyhnutného na splnenie platných právnych záväzkov a budú náležite zablokované. Konkrétne zostanú zablokované počas obdobia nie viac ako piatich rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Za podmienok zverejnených v aktuálnej legislatíve, máte právo na prístup k informáciám, opravu alebo vymazanie a tiež požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov, namietať ich spracúvanie, vyžiadať prenosnosť vašich údajov alebo odvolať udelený súhlas zaslaním e-mailu na gdpr@laufen.net. Môžete tiež uplatniť nárok na španielskom úrade na ochranu osobných údajov alebo úrade príslušnej krajiny.

 

Právne Informácie