Právne Informácie |

Právne Informácie |

Vitajte na webových stránkach JIKA, spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o., IČO: 257 58 691, so sídlom Praha 2, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 67623 (ďalej tiež ako "Laufen CZ"). Pred prechádzaním týchto webových stránok si prosím starostlivo prečítajte tieto užívateľské podmienky.


Tieto užívateľské podmienky upravujú podmienky prístupu na webovú stránku www.jika.sk, vrátane jej používanie a povinností z toho vyplývajúcich, a vzťahujú sa na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať príslušné stránky www.jika.sk. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, opustite prosím ihneď tieto webové stránky.

OCHRANY PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky autorské práva i ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa textov, log, grafických a zvukových prvkov, animácií, fotografií alebo video záznamov, rovnako ako kombinácia takých prvkov, sú vyhradené pre Laufen CZ a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov.

Týmto by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že najmä obrazový materiál, logá a výrobkovej katalógy umiestnené na týchto webových stránkach môžu byť predmetom autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích strán. Sťahovanie alebo tlač obsahu týchto webových stránok je možné len pre osobnú potrebu fyzickej osoby, ktorého účelom nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Akékoľvek šírenie, sprístupňovanie, úpravy, odovzdávanie odkazov a iné užívanie týchto webových stránok či ich obsahu na komerčné účely podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Laufen CZ.

Užívateľ sa zaväzuje využívať obsah týchto webových stránok šetrným a riadnym spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bez akéhokoľvek pokusu o porušenie alebo nerešpektovanie autorských práv a vyvaruje sa použitia obsahu a informácií získaných z týchto webových stránok na komerčné účely.

ÚPLNOSŤ A SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ

V rámci aktualizácie týchto webových stránok vyvíjame maximálne úsilie na to, aby tu poskytované informácie boli správne a úplné. V žiadnom prípade však nenesieme zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo vhodnosť týchto informácií k určitému konkrétnemu účelu.

Upozorňujeme, že niektoré z informácií na týchto webových stránkach sa môžu vzťahovať k výrobkom, programom alebo službám dostupným iba v určitých vybraných krajinách. Podrobné informácie o výrobkoch a službách dostupných vo Vašej krajine získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Laufen CZ alebo nášho autorizovaného zástupcu.

ÚPLNOSŤ A SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ

Spoločnosť Laufen CZ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné priame alebo nepriame škody, ušlý zisk, straty alebo nároky na náhradu škôd vzniknutej používateľom v súvislosti s prístupom na tieto webové stránky alebo ich využívaním.

Spoločnosť Laufen CZ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s počítačovými vírusmi, ktoré môžu Váš počítač napadnúť v súvislosti s užívaním týchto webových stránok a spúšťanie alebo sťahovanie ich obsahu. Preberanie obsahu týchto webových stránok vykonáva ich užívatelia a návštevníci výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Spoločnosť Laufen CZ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálny, bezchybný a nerušený prístup na tieto webové stránky. Vyhradzujeme si právo tieto webové stránky kedykoľvek jednostranne upravovať, ich obsah akýmkoľvek spôsobom a bez predchádzajúceho upozornenia dočasne blokovať a / alebo mazať a nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté v dôsledku takýchto zmien.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďované údaje

Pri užívaní webových stránok môžu byť spracované osobné údaje ich užívateľov podľa nižšie uvedených podmienok. Poskytnutím Vašich osobných údajov dávate v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu poskytnutých údajov pre ďalšie obchodné a marketingové účely spoločnosti Laufen CZ, a to na obdobie do odvolania súhlasu. Spoločnosť Laufen CZ zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré užívatelia webových stránok dobrovoľne a vedome poskytli. Medzi tieto údaje môže, okrem iného, patriť meno, funkcia, názov spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Tieto webové stránky ďalej zhromažďujú v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách tzv. Prevádzkové a lokalizačné údaje, tj. Najmä štandardné údaje prehliadania na internete, sem patrí IP adresa, druh prehliadača a jazyk, doba prístupu a odkazujúce webovej adresy. Za účelom dobrej správy našich webových stránok a uľahčenie orientácie môžeme taktiež používať súbory cookies. Spoločnosť Laufen CZ je odhodlaná na zabezpečenie ochrany súkromia užívateľov týchto webových stránok. Vaše osobné údaje budeme spracovávať veľmi opatrne, s maximálnym dôrazom na ich dôvernú povahu a v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane, s výnimkou našich koncernových spoločností pre obchodné a marketingové účely.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie na umožnenie identifikácie vracajúcich sa používateľov a to výlučne po dobu, kedy sa títo na našich webových stránkach zdržujú. Súbory cookies si váš počítač ukladá na pevný disk a nijako neohrozujú ostatné dáta. Cookies z našich webových stránok neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje.

Tieto súbory Vás ušetrí opakovaného zadávania údajov, uľahčujú prenos určitého obsahu a pomáhajú nám zistiť, ktoré z našich online služieb sa teší najväčšej obľube. Okrem iného nám teda napomáhajú uspôsobiť svoje webové stránky podľa Vašich požiadaviek a očakávaní.

Používaním internetových stránok www.jika.sk vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookies vyššie uvedeným spôsobom. Používanie cookies si však môžete kedykoľvek podľa ľubovôle vypnúť v nastaveniach webového prehliadača. Konkrétne pokyny týkajúce sa zmeny nastavenia prehliadača nájdete v pomocníkovi.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky a lze je otevřít i přes webové stránky mimo kontrolu společnosti Laufen CZ. Společnost Laufen CZ nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a nebude odpovídat za žádné škody nebo následky vzniklé v důsledku přístupu na takové stránky anebo využívání jejich obsahu. Veškeré odkazy uváděné na těchto webových stránkách slouží výhradně ke zlepšení uživatelského komfortu.

VYUŽITIE ŠTATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNOK

Na týchto webových stránkach sa môžu vyskytovať odkazy na iné webové stránky a možno ich otvoriť aj cez webové stránky mimo kontroly spoločnosti Laufen CZ. Spoločnosť Laufen CZ nenesie zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takýchto webových stránok a nebude zodpovedať za žiadne škody alebo následky vzniknuté v dôsledku prístupu na takéto stránky alebo využívania ich obsahu. Všetky odkazy uvádzané na týchto webových stránkach slúžia výhradne k zlepšeniu užívateľského komfortu.

ZMENY UŽIVATEĽSKÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek pozmeniť alebo opravovať. Ako užívateľ týchto webových stránok ste povinný riadiť sa ich aktuálnym znením, ktoré by ste si mali pravidelne preštudovať.

ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO RIEŠENIA SPOROV

Právne vzťahy, ktoré medzi spoločnosťou Laufen CZ a užívateľom týchto stránok vznikli pri užívaní týchto stránok, sa riadi slovenským právom. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov z týchto právnych vzťahov bude súd v mieste sídla spoločnosti Laufen CZ.

Právne Informácie