Záručný servis

Kontakt na záručný servis a záručné podmienky

Zoznam záručných servisov  podľa krajov

Ekofinal Nitra

Tibor Jašo
Tel.: + 421 903 479 518
Fax: + 421 377 728 275
mail: ekofinal@ekofinal.sk
www.ekofinal.sk


Záručné podmienky:

1. Zákazník (kupujúci, montážna firma alebo koncový majiteľ veci) je povinný si výrobok pri preberaní v obchode a pred montážou skontrolovať. Neskoršie reklamácie namontovaných výrobkov so zjavnými chybami a výrobkov s chybným farebným odtieňom nebudú uznané.
2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené zákazníkom, dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním výrobku, nesprávnou montážou, nevhodným používaním alebo nesprávnym ošetrovaním či údržbou výrobku a vniknutými nečistotami do výrobku.
3. Oceľové vane a vaničky sa musia inštalovať tak, aby boli po obmurovaní vyberateľné smerom hore. Spoločnosť LAUFEN CZ nehradí náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby alebo muriva, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní tohto pravidla.
4. Na čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky.
5. Prípadnú reklamáciu rieši zákazník s predajcom, u ktorého reklamovaný výrobok kúpil, alebo s autorizovaným servisným strediskom.
6. Záručná lehota začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom (vyznačí predajca na tomto záručnom liste). Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci (montážna firma), začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci.
7. Bez dokladu o nadobudnutí výrobku alebo bez záručného listu nie je možné uplatniť si nárok na reklamáciu.

Servis